Sunday, February 17, 2019

Liisa Mariaporin lain muutokset jotta saadaan Troijan hevoset pois lainsäädännöstä.

Liisa Mariaporin lain muutokset jotta saadaan Troijan hevoset pois lainsäädännöstä. Esityksen kohdat 1-28.

1
Lisääntyvä köyhyys
– velallisten oikeusturva ja lainsäädännön
muutostarpeet
́ LIIKE NYT –Eduskuntaryhmän Ystävänpäivän 14.2.2019 Eduskunnan esitelmä
Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt
Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM
14.2.2019
2
Keskeistä Perustuslain tulkinnassa
 • ́  Suomen hallitusmuoto/17.07.1919.
 • ́  Valtiopäiväjärjestys/13.1.1928.
 • ́  Valtakunnanoikeudesta 25. päivänä marraskuuta 1922 annettu laki (273/1922.
 • ́  Eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuuta 25. päivänä marraskuuta 1922 annettu laki (274/1922.)
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
3
Suomen Hallitusmuoto
 • ́  Sen jälkeen kuin Suomi on tullut riippumattomaksi, täysivaltaiseksi valtioksi, on käynyt tarpeelliseksi kehittää ja vakaannuttaa sen valtiosääntöä uusilla perustuslain säännöksillä.
 • ́  Samalla kuin ne takaavat valtiovallalle tarpeellisen lujuuden, laajentavat kansaneduskunnan oikeuksia ja turvaavat kansalaisten oikeutta ja lainalaista vapautta, vahvistetaan täten, Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, seuraava hallitusmuoto Suomelle.
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
4
YHDENVERTAISUUSPERIAATE JA OMAISUUDENSUOJA
́§ Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä.
́ § Jokainen Suomen kansalainen olkoon lain mukaan turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta.
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
5
MAKSAMISMÄÄRÄYSLAKI 1.1.1955 VOIMAAN
 • ́  Maksamismääräystä koskeva hakemus on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti asianomaisen tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden arkistossa.
 • ́  Hakemuksessa on ilmoitettava asianomistajien nimet, ammatit, ja asuinpaikat sekä velkojan postiosoite.
 • ́  Samalla on annettava, mikäli maksamismääräystä pyydetään velkakirjan tai muun kirjallisen sitoumuksen perusteella, tämä asiakirja alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä muussa tapauksessa lasku, joka osoittaa saamisen määrän ja riittävän selvästi sen perusteen.
 • ́  Jos ilmenee, että saaminen ei ole erääntynyt tai että sen suorittaminen edellyttää velkojan vastasuoritusta, jota ei ole vielä tapahtunut, tahi että suorit ukseen velvoittaminen muutoin olisi kokonaan tai osaksi oikeudellisesti perusteetonta, älköön maksamismääräystä annettako.
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
6
EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS JA OMAISUUDENSUOJA 1990
́ Omaisuuden suoja ihmisoikeutena. Eri maiden yhteiskunta- ja talousjärjestelmät poikkeavat toisistaan ja niiden taloudellinen kehitys on erilaista. On ymmärrettävää, että tarpeesta suojata yksityistä omaisuutta ei ole helppoa saavuttaa yhteisymmärrystä yleisissä ihmisoikeussopimuksissa.
́ Suomen kannalta tärkeimmässä ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa (1950), ei ole säännöstä omaisuudensuojasta.
́ Sopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa (1952) kuitenkin turvataan jokaiselle ihmisoikeutena oikeus nauttia rauhassa omaisuudestaan. Suomi on ihmisoikeussopimukseen liittyessään vuonna 1990 hyväksynyt mm. tämän lisäpöytäkirjan.
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
7
SUOMEN OMAISUUDENSUOJAN OIKEUSKEHITYS 1919-2018
́ Vuoden 1919 Hallitusmuodon perusoikeuslukuun otettiin omaisuudensuojasta säännös, jonka mukaan kansalainen oli lain mukaan "turvattu" mm. "omaisuuden puolesta" ja lisäksi säännös "Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla".
́ Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa kirjoitettiin omaisuudensuojan yleissäännös muotoon "jokaisen omaisuus on turvattu" ja säilytettiin pakkolunastusta koskeva säännös ennallaan.
́ Vuonna 2000 voimaan tulleessa uudessa perustuslaissa pysytettiin nämä sanamuodot. Vuoden 1995 uudistus merkitsi periaatteessa merkittävää muutosta siinä, että perusoikeudet eivät enää koskeneet vain kansalaisia, vaan ne koskivat "jokaista", siis kaikkia Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevia.
́ Omaisuudensuojan sisällön osalta voidaan kuitenkin sanoa, että nykyinen säätely perustuslaissa on asiallisesti sama kuin vuoden 1919 Hallitusmuodossa.
Perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle.
Kun vaaka on tasapainossa, kansanvalta toteutuu.

Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
8
HE 15/1990 riita-asiain oikeudenkäynti-
menettelyn uudistamista alioikeuksissa
koskevaksi lainsäädännöksi.
 • ́  Esityksessä ehdotetaan yleisen alioikeuden riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevien säädösten muuttamista.
 • ́  Esitys liittyy kiinteästi alioikeuksien yhtenäistämiseen, jota koskevat lait eduskunta on hyväksynyt vuonna 1987.
 • ́  Yhdessä mainittujen lakien ja jäljempänä mainittujen samanaikaisesti erikseen annettavien esitysten kanssa tämä esitys muodostaa osan alioikeusuudistusta.
TROIJAN HEVONEN ELI SUMMAARINEN VELKOMISPERIAATE
”Troijan hevonen” eli summaarisella menettelyllä pieni poliittinen eliitti varasti vallan ja horjutti kansanvallan toteutumista eli valta siirtyi kansalta valtiolle.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
9
HE 15/1990 SUMMAARINEN MENETTELY KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN MUODOT
 • ́  Käytännössä tärkein summaarisen menettelyn lajeista on maksamismääräysmenettely. Lisäksi tämän lainuudistuksen kannalta on mainittava ulosottolaissa säännellyt lainhaku sekä siviilioikeudellinen takavarikko, myymis- ja hukkaamiskielto, virka-apu ja häätö.
 • ́  Jos velallinen vastustaa maksamismääräyksen antamista, tuomioistuin ei ryhdy enemmälti tutkimaan asiaa, vaan summaarinen menettely raukeaa.
 • ́  Muussa tapauksessa velallinen on määrättävä suorittamaan maksamismääräyksessä tarkoitettu saaminen ja mahdollinen kulujen korvaus edellyttäen, että velkoja on laissa asetetussa määräajassa palauttanut tuomioistuimen kansliaan maksamismääräysilmoituksen todistuksin sen tiedoksiannosta.
 • ́  Käytännössä nämä asiat kuuluvatkin monissa alioikeuksissa notaarien hoidettaviksi.
TROIJAN HEVONEN ELI SUMMAARINEN VELKOMISPERIAATE
”Troijan hevonen” eli summaarisella menettelyllä pieni poliittinen eliitti varasti vallan ja horjutti kansanvallan toteutumista eli valta siirtyi kansalta valtiolle.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
10
HE 15/1990 EHDOTETUT MUUTOKSET JA YKSIPUOLINEN TUOMIO
 • ́  Ehdotuksen mukaan ulosottolain 2 luvun lainhakumenettelyä sekä 7 luvun häätöä ja virka-apumenettelyä koskevat säännökset kumottaisiin ja niitä vastaavat tehtävät siirrettäisiin tuomioistuimelle ja vastaavanlaista menettelyä koskevat säännökset otettaisiin oikeudenkäymiskaareen.
 • ́  Edellä mainitussa asiassa voitaisiin ehdotuksen mukaan antaa heti kirjallisen vastauksen antamiselle määrätyn ajan päätyttyä yksipuolinen tuomio, jos vastaaja ei ole asetetussa määräajassa antanut lainkaan vastausta.
 • ́  Lisäksi voitaisiin antaa yksipuolinen tuomio, jos vastaaja ei ole vastauksessaan esittänyt mitään perusteita kiistämisensä tueksi tai on esittänyt ainoastaan sellaisen perusteen, jolla ei selvästi ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.
 • ́  Mikäli kantajan vaatimus on perustunut juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin, joka haastehakemuksen yhteydessä on annettu tuomioistuimelle, vastaaja tulisi esittää kiistämisensä tueksi todennäköisiä syitä voidakseen välttyä yksipuoliselta tuomiolta.
TROIJAN HEVONEN ELI SUMMAARINEN VELKOMISPERIAATE
”Troijan hevonen” eli summaarisella menettelyllä pieni poliittinen eliitti varasti vallan ja horjutti kansanvallan toteutumista eli valta siirtyi kansalta valtiolle.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
11
HE 15/1990 EHDOTETUT MUUTOKSET JA YKSIPUOLINEN TUOMIO
 • ́  Kaikki ne asiat, jotka nyt voidaan maksamismääräysmenettelyssä tai lainhakumenettelyssä ratkaista, voitaisiin ehdotettavien summaarista menettelyä koskevien säännösten mukaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä haastehakemuksen ja vastauksen sekä niiden yhteydessä esitettyjen asiakirjojen perusteella.
 • ́  Sama koskisi myös ulosottolain 7 luvun 14 ja 15 §:ssä tarkoitettua häätöä ja virka-apua. Ulosottolain 4 luvun 22 §:ään otettavaksi ehdotetun nykyistä hypoteekkilainhakua vastaavan säännöksen mukaan, jos tuomiossa määrätään saaminen maksettavaksi kiinteistöstä, joka on saamisesta kiinnitetty tai muuten saamisen panttina, katsotaan sanottu omaisuus välittömästi ulosmitatuksi.
TROIJAN HEVONEN ELI SUMMAARINEN VELKOMISPERIAATE
”Troijan hevonen” eli summaarisella menettelyllä pieni poliittinen eliitti varasti vallan ja horjutti kansanvallan toteutumista eli valta siirtyi kansalta valtiolle.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
12
HE 15/1990 perusteella tehdyt lainmuutokset
́ Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (1052/1991).
 • ́  Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen
 • ́  Kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 9 päivänä marraskuuta 1868 annettuun asetukseen lisätään siitä 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetulla lailla (246/29) kumotun 15 §:n tilalle uusi 15 § seuraavasti:
 • ́  Jos kanteessa vaaditaan saamisen nojalla maksua ainoastaan kiinteästä omaisuudesta, joka on saamisesta kiinnitetty tai muuten siitä panttina, kannetta ajetaan kiinteistön omistajaa vastaan. Kiinteistön luovutus ei kuitenkaan estä kanteen nostamista aikaisempaa omistajaa vastaan, jos uusi omistaja ei ole hakenut lainhuutoa ennen kuin kanne on pantu vireille tuomioistuimessa. Jos uudelle omistajalle on annettu lainhuuto kanteen vireillepanon jälkeen, hänelle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
muuttamisesta (1053/1991).
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM
14.2.2019
13
HE 15/1990 perusteella tehdyt lainmuutokset
́ Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain muuttamisesta 1054/1991.
́ Laki ulosottolain muuttamisesta 1055/1991.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
14
HE 143/2010 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perit- tävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
́ Sähköisen asioinnin lisäämiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia siten, että käräjäoikeudessa käsiteltävissä summaarisissa riita-asioissa perittävä oikeudenkäyntimaksu porrastetaan asian vireilletulotavan mukaan.
́ Sähköisestä asioinnista 25 %:n alennus.
́ Esityksessä ehdotetaan, että oikeudenkäyntimaksu olisi muita käräjäoikeudessa kirjallisessa valmistelussa päättyviä riita-asioita alempi niissä yksipuolisella tuomiolla ratkaistuissa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaisissa riita-asioissa, jotka on pantu vireille toimittamalla sitä koskevat tiedot suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään. Näille sähköisesti vireillepannuille riita-asioille säädettäisiin muulla tavalla vireillepantuja riita-asioita 25 prosenttia alempi käsittelymaksu.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM
14.2.2019
15
HE 190/2017 laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
́Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren säännöksiä tuomioistuimen toimivallasta käsitellä summaarisia riita-asioita. Ehdotuksen mukaan näiden riita-asioiden käsittely keskitettäisiin rajoitettuun määrään käräjäoikeuksia.
Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja –avustajan olisi toimitettava summaaristen riita-asioiden haastehakemukset käräjäoikeuden tietojärjestelmään käyttäen oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyttä tai verkkopohjaista asiointiliittymää. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätettäisiin heti tutkimatta.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
16
HE 190/2017 SUMMAARISET RIITA-ASIAT
́ Summaarisilla riita-asioilla tarkoitetaan sellaisia tuomioistuimessa esitettäviä vaatimuksia, jotka voidaan panna vireille tavanomaista riita-asian haastehakemusta suppeammalla haastehakemuksella.
́ Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaisesti suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää tilanteissa, joissa asia koskee tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä, ja asia kantajan mukaan on riidaton. Haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu.
́ Todisteita ei tarvitse ilmoittaa, mutta haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
17
HE 190/2017 SUMMAARISET RIITA-ASIAT
 • ́  Kirjallinen haastehakemus voidaan tuoda käräjäoikeuden kansliaan taikka toimittaa se kansliaan konekielisenä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Jos haastehakemus täyttää sille säädetyt edellytykset, käräjäoikeus antaa haasteen, jossa vastaajaa kehotetaan vastaamaan kanteeseen kirjallisesti määräajassa haasteen tiedoksiannosta.
 • ́  Haaste annetaan tiedoksi vastaajalle todisteellisesti siten kuin tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä säädetään oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa. Todisteellisia tiedoksiantotapoja ovat todisteellinen postitiedoksianto, puhelintiedoksianto ja haastemiestiedoksianto.
 • ́  Haasteessa vastaajalle ilmoitetaan, että kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla, jos vastaaja ei vastaa haasteeseen tai esitä perustetta kiistämiselleen taikka jos hän kiistämisensä tueksi vetoaa sellaiseen perusteeseen, jolla ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen.
 • ́  Jos vastaaja kiistää kanteen vedoten perusteeseen, jolla voisi olla vaikutusta asian ratkaisemiseen, asian käsittely siirtyy tavanomaiseen riita-asian oikeudenkäyntimenettelyyn.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM
14.2.2019
18
HE 190/2017 SUMMAARISET RIITA-ASIAT
́ Yksipuolinen tuomio voidaan heti sen antamisen jälkeen panna täytäntöön lainvoimaisen tuomion tavoin. Summaarisessa velkomusasiassa annettu yksipuolinen tuomio siirretään tuomiorekisteriin.
́ Luottotietoyhtiöt saavat tuomiorekisteristä tiedot annetuista yksipuolisista tuomioista, minkä vuoksi yksipuolinen tuomio johtaa maksuhäiriömerkintään.
́ Vastaaja ei voi hakea muutosta yksipuoliseen tuomioon. Vastaaja voi kuitenkin hakea takaisinsaantia 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun hän on saanut todisteellisesti tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Velallinen saa usein tiedon yksipuolisesta tuomiosta vasta ulosottoviranomaiselta asian edetessä perintään. Takaisinsaantiaika alkaa kuitenkin kulua vasta todisteellisesta tiedoksiannosta tai vaihtoehtoisesti siitä ajankohdasta, jolloin takaisinsaantihakemukseen oikeutettu velallinen on hänen läsnä ollessaan toimitetussa ulosmittauksessa saanut tiedon tuomiosta.
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM
14.2.2019
19
HE 190/2017 SUMMAARISET RIITA-ASIAT
 • ́  Ottaen huomioon, ettei ulosmittauksia juuri tehdä velallisen läsnä ollessa, yksipuoliset tuomiot eivät yleensä tule milloinkaan lainvoimaisiksi.
 • ́  Sanotulla seikalla ei kuitenkaan ole käytännössä merkitystä, koska yksipuolinen tuomio pannaan ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 9 §:n mukaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.
 • ́  Mitä tehdä, kun yksipuolinen tuomio on tehty vuonna 1994 ja velallinen on saanut siitä tiedon 26.1.2018 ja käräjäoikeus hylkäsi takaisinsaantihakemuksen, joka oli tehty 30 päivän sisällä?
 • ́  Pitääkö tästä voida tehdä se johtopäätös, että Suomen koko oikeussuojajärjestelmä ei toimi?
SUOMEN TILANNE
VUONNA 2019
Valta on kokonaan valtiolla ja kansalla ei ole enää valtaa lainkaan. Kansalaiset ovat orjia omassa maassaan vailla kaikkia ihmisoikeuksia tulospalkkaisten Verohallinnon virkamiesten, ulosottomiesten, perintätoimistojen ja pankkien saalistuksen kohteena, kun oikeuslaitoskaan ei toimi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
20
HE 190/2017 SUMMAARISET RIITA-ASIAT =TILANNE TÄNÄÄN
 • ́  Perintätoimistot Suomessa ja ympäri maapalloa saalistavat suomalaisia armotta, koska summaarinen menettely antaa siihen mahdollisuuden.
 • ́  Menettely on tällä hetkellä niin summaarista, että perintätoimistot eivät enää sähköisesti ilmoita edes kantajaa ja kantajan kotikuntakin on Pohjoismaat ja kaikki menee oikeuslaitoksissa läpi ja yksipuolinen tuomio tulee.
 • ́  Käräjätuomari jopa ilmoittaa velalliselle, että maksakaa pois, vaikka olette jo laskun kertaalleen maksanutkin. Eihän suurta perintätoimistoa vastaan kannata lähteä taistelemaan.
 • ́  Yksipuolisilla tuomioilla suomalaisten varoja valuu veroparatiiseihin miljarditolkulla.
 • ́  Summaarisella menettelyllä ja Yksipuolisilla tuomioilla mahdollistettiin myös SSP-pankkisopimuksella 65.000 yrittäjän omaisuuden ryöstäminen. Pankit sanoivat yksipuolisesti lainat irti ja tämän jälkeen oikeuslaitos teki yksipuolisen tuomion ja yrittäjien omaisuus myytiin pakkohuutokaupalla pilkkahintaan.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
21
PALUU VENÄJÄN KEISARI ALEKSANTERI II:N AIKAKAUTEEN 1868=OMAISUUDEN RIISTO
 • ́  Eduskunnan päätöksen mukaisesti kiinteään omaisuuteen 9. päivänä marraskuuta 1868 annettuun asetukseen siitä 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetulla lailla (246/29) kumotun 15 §:n tilalle lisätään uusi 15 §.
 • ́  Jos kanteessa vaaditaan saamisen nojalla maksua ainoastaan kiinteästä omaisuudesta, joka on saamisesta kiinnitetty tai muuten siitä panttina, kannetta ajetaan kiinteistön omistajaa vastaan.
 • ́  Kiinteistön luovutus ei kuitenkaan estä kanteen nostamista aikaisempaa omistajaa vastaan, jos uusi omistaja ei ole hakenut lainhuutoa ennen kuin kanne on pantu vireille tuomioistuimessa.
 • ́  Jos uudelle omistajalle on annettu lainhuuto kanteenvireillepanon jälkeen, hänelle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
22
SUMMAARINEN MENETTELY JA OIKEUDENMUKAINEN OIKEUDENKÄYNTI
 • ́  Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi.
 • ́  Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
 • ́  Summaarisessa menettelyssä ei oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteudu.
 • ́  Vuodesta 1990 lähtien ovat oikeuslaitoksemme tehneet virheellisiä päätöksiä summaarisessa menettelyssä. Miten asia korjataan?
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
23
SUMMAARINEN MENETTELY = ”TROIJAN
HEVONEN”
 • ́  Suomi ei ole oikeusvaltio, eikä valta enää ole kansalla. Poliittinen eliitti on ottanut vallan käyttäen hyväkseen ”Troijan hevosta” vuonna 1990.
 • ́  Summaarinen menettely on yhdenvertaisuusperiaatteen ja omaisuudensuojan vastainen (EU:n perustuslaki, EIS, PL).
 • ́  Vuoden 1868 annettuun asetukseen lisätty 15 § mahdollistaa omaisuuden riiston yksipuolisella tuomiolla, joka on heti täytäntöönpanokelpoinen, eikä päätöksestä saa valittaa. Takaisinsaantia voi hakea, jos on sattunut saamaan päätöksestä tiedon.
 • ́  Eduskunnan tehtävänä on palauttaa valta kansalle ja poistaa ”Troijan hevoset” lainsäädännöstä ja saattaa ao. ministerit vastuuseen teoistaan.
 • ́  Nyt kansalla on vain velvollisuuksia, mutta ei lainkaan oikeuksia.
  Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
24
UUSI TUOMIOISTUINVIRASTO EI OLE RATKAISU ASIAAN
 • ́  Eduskunta päätti perjantaina 25.1.2019 Tuomioistuinviraston perustamisesta.
 • ́  Tähän saakka tuomioistuimien hallinnollisesta toiminnasta on vastannut oikeusministeriö.
 • ́  Tämä riippuvuus on sotinut tuomioistuinten riippuvuutta vastaan.
 • ́  Kyse ei ole vain oikeusvaltioperiaatteista ja vallanjako- opista. Virastoa tarvitaan oikeudenhoitomme kehittämiseen. Sillä oikeus ei kuulu samalla tavalla kaikille, vaan sen saatavuudessa on ilmeisiä puutteita.
 • ́  Jatkossa kehitystyötä voidaan tehdä aiempaa keskitetymmin ja tehokkaammin.
 • ́  Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020.
  Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
25
JOHTOPÄÄTÖKSET:
 • ́  90-luvun alussa tehdyn alioikeusuudistuksen yhteydessä on Suomeen luotu velanperintäjärjestelmä, joka ei täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, omaisuuden suojan tai yhdenvertaisuusperiaatteen vaatimuksia.
 • ́  Summaarisella menettelyllä on velalliset ja velkojat asetettu eriarvoiseen asemaan ja näin etusijalle on laitettu velkojien oikeudet.
 • ́  Suomalaisten omaisuudet ovat siten siirtyneet 1990 luvulta lähtien perustuslakiemme, EU:n perustuslain, EIS:n ja YK:n ihmisoikeussopimuksen vastaisesti velkojien, kuten pankkien, perintä toimistojen ja ulosoton avulla velkojien omistukseen ja velkojat ovat näin saaneet pakkohuutokaupalla alihintaan myytyjen omaisuus massojen myyntivoitot itselleen ja velat ovat jääneet velallisille.
 • ́  Suuri osa näistä voitoista on viety ja viedään veroparatiiseihin. Myös pankkien taseita on saatu näillä ns. luottotappioilla kaunisteltua.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
26
”TROIJAN HEVONEN” JA ESIM. NS. ARSENAL KAUPPA 31.3.2000
 • -  Talouspoliittisessa kokouksessa 29.11.1999. jossa oli paikalla pääministeri Lipponen ja ministerit Heinonen, Siimes ja Biaudet ja toisessa ja toisessa talouspoliittisessa kokouksessa 8.12.1999, jossa oli ministerit Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes ja Tuomioja päätettiin myydä 57.000 yrittäjän 77.000 saatavaa määrältään 12 miljardia markkaa Aktiv Hansa Oy:lle ja C & A Finland Oy:lle 600 milj. markalla eli 5 %:lla niiden nimellisarvosta. Velallisille ei annettu mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:n suorituksella.
 • -  Myytyjen velkojen arvo 31.12.2016 oli 18 % korolla ja 18 %:n viivästyskorolla laskettuna oli 354 miljardia euroa.
 • -  Jokainen voi siis itse arvioida sen rahan määrän, jonka perintä toimistot ovat vieneet vero paratiisi saarille vuosina 2000- 2018 ja kuinka suuri on pankkien luottotappio vähennys 1991-2018, joka on pienentänyt pankkien verotettavaa tuloa ja samalla Suomen valtion verokertymää.
 • -  Arsenal kauppakirja on julistettu salaiseksi vuoteen 2025 saakka.
  Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
27
”TROIJAN HEVONEN” JA VEROHALLINTO YHDENVERTAISUUSPERITAATE JA OMAISUUDENSUOJA
 • ́  Verohallinnon verotarkastus kertomukset perustuvat vero tarkastajien verotus menettely asetuksen perusteella tekemiin johtopäätöksiin ei lainsäädäntöön lainkaan.
 • ́  Verohallinto hakee yksipuolisella tuomiolla usein jo ennen verotarkastusta yrittäjien omaisuuden takavarikkoon ja yksipuolisessa tuomiossa julistetaan asiakirjat salaiseksi jopa 30 vuodeksi.
 • ́  Verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta, jolloin muutoksenhaulla ei ole juuri merkitystä. Ristiriidassa perustuslain omaisuuden suojan kanssa.
 • ́  Arvioverotus VML 27 §, veronkierto VML 28 §, peitellyn osingon verotus VML 29 § ovat ristiriidassa perustuslain 15 §:n kanssa ja yrittäjien omaisuus ei siten ole turvattu.
 • ́  Pikaisia lainsäädäntö muutoksia siis tarvitaan, jotta velallisten oikeusturva saadaan kuntoon. Venäjän keisari Aleksanteri II:n aikaisen asetuksen muutos on ristiriidassa Suomen perustuslain, EU:n perustuslain ja EIS:n säännösten kanssa.
Yksipuoliset Tuomiot ja Summaariset Menettelyt Velallisten Tuki ry / Liisa Mariapori, Puheenjohtaja, Veroasiantuntija, KTM 14.2.2019
28