Sunday, May 19, 2019

Rikostutkinta, valitukset ja kantelut ei johda mihinkään Suomessa, kukaan ei vastaa poliitikkojen ja viran-hoitajien rikoksista.

Kantelu 19.10.2018 Eduskunnan Oikeusasiamiehelle. Rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja kidutuksesta.

Kantelu 19.10.2018 Eduskunnan Oikeusasiamiehelle, liitteenä sama selostus kuin valtakunnan syyttäjän virastolle. Keksijä Rainer Partasen perusteettomasta syytteestä ja tuhoamisesta. Sekä Ab Europositron Oy:n täydellisestä tuhoamisesta ilman syytteitä vaikka yritys on toiminut täydellisesti lakien mukaan.
Nyt on kyse rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja kidutuksesta. Tämä tulee tutkituttaa oikeusasiamiehen toimesta.

Tässä päivitys täydennys ja täsmennys 25.10.2018.
Kantelu 19.10.2018 Eduskunnan Oikeusasiamiehelle ja pyydetään oikeudenmukaista tutkintaa koko epäiltyä virkamies rikosketjusta seuraavasti, kaikista esitetyistä: tuomareista ja syyttäjistä sekä päällikkö virkamiehistä ja yksityisistä. Kun on rikottu lakeja keksijä Rainer Partasta vastaan ja hänen yhtiötä Ab Europositron Oy:tä vastaan. Aikavälillä vuosina 2001-2016: Näitä epäiltyjä viranomaisten tekemiä rikoksia ei ole aiemmin tutkittu. 

Merkittäviä uusia asioita on tullut selville joissa on selvät lainrikkomukset kyseessä, esitän että on rikottu ainakin Perustus lakia ja sen Perusoikeuksia 2 luku,7§,8§,15§,21§,22§. sekä seuraavia lakeja, rikos ihmisyyttä vastaan ja kidutus, lisäksi pyydän tarkistamaan onko rikottu myös muita lakeja koko 16 vuotta kestäneiden oikeuskäsittelyiden aikana. Eikä näitä ole koskaan tutkittu kokonaisuutena. Kaikki oikeuskäsittelyt joissa on rikottu vallitsevaa lakia, kuulemiset, ja poliisi tutkinnasta, jokaisessa tapahtumassa on rikottu vallitsevaa lakia, jatkettuna rikoksena ihmisyyttä vastaan ja kidutuksena. 
Selvityksessäni tämä kaikki tuodaan esille. 
Näitä laittomia rikos tapauksia on tuomarien tekemänä oikeusketjussa samoin Ulosottoviraston kuulemisissa ja toimissa, kun tuhottiin Ab Europositron Oy ja Rainer Partanen monien lakien mukaan syyttömänä mihinkään rikokseen, koska ei ollut mitään törkeää petosta, virkamiesten toimesta synnytettiin tekorikos tuomio ilman rikos näyttöä. 
Samoin tuhottiin avustaja yritys sivulliskuulemisessa ja avustaja T:mi Actamed/ Anneli Laitinen rikoksella ihmisyyttä vastaan ja Kidutuksella, sekä ulosmitattiin laittomasti ja rikollisesti rahaa vanhentuneisiin laskuihin josta kertomus edempänä. Asiaa hoitaa Rainer Partanen koska asia kuuluu Ab Europositron Oy:n kanssa kiinteästi. 
Ketjutetut virkamies rikokset kertovat suunnitelmallisuudesta ja järjestelmällisyydestä aikavälillä 2001-2016 niin kun jo tiedämme
Ab Europositron Oy:n syyttömyydestä mihinkään rikokseen niin on aika vakuuttavaa että keksijä Rainer Partanen on joutunut aiheettomasti tuomittuna rikoksesta jota ei ollut edes olemassa, sillä kukaan osakkaista ei ollut hävinnyt mitään ennen oikeudenkäyntejä. Päävastuu täytynee olla syyttäjä Antti Vuorenmaalla ja kaikissa rikokseen yhtyneissä tuomareissa jotka on tehnyt lain vastaisia tuomio päätöksiä jokaisessa oikeudenkäynnissä pelkällä oletuksella ja mielipiteellä että ei ole keksintöä, keksintöä ei saanut julkistaa koska se oli suojaamaton, mitään todellista näyttöä ei koskaan ole ollut tuomioissa, asia on erittäin törkeä koska tuomarit olivat yhteistyössä syyttäjän kanssa kaikissa 
oikeudenkäynneissä ja 2002-2004 Markkinaoikeuden täysin lainvastaisessa uhkasakossa pedattiin Europositron yhtiön tuho ja myös keksijän Rainer Partasen tuho viranomaisten toimesta perusteettomasti. Ei ole rangaistavaa jos ei kerro ilman suojaa olevaa keksintö ulkopuolisille ja siitä kuitenkin rangaistiin. Esittämäni lait joita on rikottu seuraavassa. 
Täydennetty selvitys: 
2 luku Perusoikeudet 
7§ 
Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. 
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla. 
8§ 
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 
Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 
15§ 21§ 22§ 
19.12.1889/39 Rikoslaki. 
11 luku (11.4.2008/212) Rikoksista ihmisyyttä vastaa 
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 
4 § (11.4.2008/212) 
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka ====================================================== 3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti =================================================== 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava. 

===================================================== 
Kidutus 9 a § (4.12.2009/990) 
Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä 
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja, =========================================================== 
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta, 
======================================================== 3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai ========================================================= 
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, 
===========================================================
hänet on tuomittava kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon. 

Yritys on rangaistava. ============================================================ 
Perusoikeudet ja sen 21§ oikeusturva sekä 22§ perusoikeuksien turvaaminen ja 15§ omaisuuden suoja. Rainer Partanen (keksijä) ja Ab Europositron Oy:n(yhtiö) jossa 279 osakasta, jäljempänä tarkempaa selostusta törkeistä lain rikkomuksista. 
Kaikissa oikeudenkäynneissä tapahtuneet rikokset: tutkinta tuomareista ja syyttäjistä: 
Rikoslain 19.12.1889/39 
40 luku (8.9.1989/792)8 § (8.9.1989/792)Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen. 
Viranomaisen aiheuttama, törkeä pahoinpitely 
6 § (13.7.2001/654) Törkeä pahoinpitely 
Jos pahoinpitelyssä 
1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, 
2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai =========================================== 
3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Täydennetty aiempaa kantelua.
Sisäministeri Paula Risikolle kanneltu asiasta poliisin tutkimattomuudesta 17.1.2018 
VKSV tutkinta 02.10.2018, kantelu Markkinaoikeuden tuomarien ja Rahoitustarkastuksen virkamiesten lainvastaiset toimet törkeinä virkarikoksina jäljempänä, myöhemmin muut tuomarit ja virkamies rikokset. 
Täydennettyä tieto aiempaan kanteluun. Korjattu ja täsmennetty kirjoitusta laajasti. 
Juha Linninen varatuomari, Vantaa, selostus oikeasta laintulkinnasta, jossa hallituksen kaikki perustelut miten AML 2002 lakia sovelletaan. Arvopaperimarkkinalain muutoksen (1517/2001) mukaisesti jäljempänä.
Lisätty tahallisuus, järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus, törkeä rikos ihmisyyttä vastaan ja syyttömän henkinen kidutus joka muuttui talous tilanteen( takavarikot) johdosta myös fyysiseksi erilaisiksi kivuiksi kehossa.
On arvioitu että kun saadaan syyte aikaiseksi valtakunnan syyttäjä viraston kautta ja oikeuden kautta ihmisoikeudet ja korvaukset myös yhtiön 279 sijoittajalle. 

Lisätty ihmisoikeusrikoksiin liittyvää lainsäädäntöä syyttömän suunnitelmallinen ja järjestelmällistä kidutusta 17 vuoden ajalta joka jatkuu edelleen kun oikeutta ei ole saatu. Viranomaisrikos koski 279 osakasta myöskin jotka menetti 1,3 miljoonan sijoituksensa joka oli 
henkisesti raskas menetys. kun keksintö on edelleen olemassa, mutta hidastettu sen toteuttamista. 
Kantelun tutkinnan pitäisi taata Perustuslain 2 luvun perusoikeudet ja sen 21§ oikeusturva sekä 22§ perusoikeuksien turvaaminen ja 15§ omaisuuden suoja. Rainer Partanen (keksijä) ja Ab Europositron Oy:n(yhtiö) jossa 279 osakasta, asiassa on loukattu kaikkia lakeja jotka koskivat antien aikana keksijää ja yhtiötä pyrittäessä myymään omia osakkeita rahoituksen turvaamiseksi, niin oikeudessa sovellettiin lakeja jotka eivät olleet voimassa yhtiön asiassa 
Kantelu jossa vaadin Valtakunnan syyttäjä virastoa nostamaan törkeän virkarikoskanteen tästä allekirjoittaneen asiasta vuosilta 2001-2007 ensin markkinaoikeuden tuomareita kohtaan ja sitten muita tuomareita kohtaan, syyttäjiä ja virkamiehiä kohtaan, jotka ilmenee selostuksesta. Teko on ollut tahallinen ja suunnitelmallinen kaikkien syytettyjen osalta ensin törkeät virkarikokset kohdistu Ab Europositron Oy:n ja sitten 7 vuoden kuluttua törkeäpetos rikoskanteet keksijää kohtaan ja suurintaosaa osakkaita kohtaan jotka menettivät sijoituksensa. 
Kaikki rikokset ketjussa täyttää rikoksen ihmisyyttä vastaan ja kidutuksen tunnusmerkit. 
Syytän kaikkia Markkinaoikeuden tuomareita törkeästä virkarikoksesta kun tuomitsivat Keksijä Rainer Partasen johtaman Ab Europositron Oy:n Kahdenkymmenen tuhannen euron Uhkasakkoon ja sen maksuun sillä laki AML 2002 ei ollut voimassa kyseisen yhtiön osakeannissa joka oli tehty osakeyhtiö lain mukaan eikä ollut antiesite velvoitetta vuosille 2001-2004 joka oli päätetty antiaika yhtiökokouksessa 2001. 
Juha Linninen varatuomari, Vantaa, selostus oikeasta laintulkinnasta, jossa hallituksen kaikki perustelut miten lakia sovelletaan. 
Arvopaperimarkkinalain muutoksen (1517/2001) mukaisesti lakia sovelletaan ns. yksityisiin osakeyhtiöihin 1.7.2002 alkaen. Lain voimaantulosäännöksen sanamuodon mukaan lakia sovelletaan kuitenkin niihin osakeanteihin, jotka on aloitettu lain voimaantulon jälkeen. Tätä tulkintaa tukee voimaantulosäännöksen sanamuoto ”ensi kerran”, joka suomen kielessä tarkoittaa seuraavaa kertaa eli siis tässä tapauksessa yksityisen osakeyhtiön lainvoimaan tulon jälkeen aloittamaa osakeantia. 
Tulkintaa tukee myöskin hallituksen esityksen perustelut tältä osin (HE 184/2001, sivu 43). Siinäkin todetaan, että yksityisiin osakeyhtiöihin lain kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran vasta puolen vuoden kuluttua lain voimaan tulosta (eli 1.7.2002) ja että velvollisuus laatia ja julkistaa esite koskisi yksityisiä yhtiöitä siis vasta 2 luvun 3 § 1-6 momentin tullessa voimaan. ”Siis” sanan käytöllä on erityisesti korostettu, mitä voimaantulosäännös tarkoittaa. 
Mikäli lainsäätäjä olisi halunnut, että laki koskisi myös taannehtivasti jo ennen 1.1.2002 aloitettuja osakeanteja, olisi se täsmällisesti mainittu voimaantulosäännöksessä ja kysymystä olisi käsitelty myös hallituksen esityksen perusteluissa. Koska taannehtivan lain säätäminen on joka tapauksessa poikkeuksellista (rikosoikeudessa kiellettyä), ei lakia ja sen esitöitä voida tässä tapauksessa tulkita yhtiön vahingoksi, kun siis taannehtivuudesta ei ole mitään selkeää mainintaa. 
Markkinaoikeus on tulkinnut lakia siten, että se taannehtivasti koskee yhtiön aloittamaa osakeantia. Osakeanti on aloitettu vuoden 2001 noudattaen osakeyhtiölakia. Kiistatonta on, ettei yhtiöön ole tuolloin sovellettu arvopaperimarkkinalakia. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan laki tulisi nyt taannehtivasti koskemaan yhtiötä ja se joutuisi keskeyttämään osakeantinsa ja käyttämään pienyhtiön voima- ja rahavaroja esitteen laatimiseksi ja hyväksyttämiseksi, mikä kohtuuttomasti rasittaisi yhtiön toimintaa. 
Yhtiön oikeusturvan kannalta päätös johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Ilman lain nimenomaista määräystä ei lakia voida soveltaa taannehtivasti. Markkinaoikeuden tulkinta asiassa on väärä. 
Juha Linninen varatuomari, Vantaa, 
Asiaa ei ole aiemmin saatu rikostutkintaan ja tämä on rikosoikeudellinen kokonaisuus. 
Rahoitustarkastuksen törkeät virkarikokset käyttäessään AML 2002 pyytäessään uhkasakkoa Ab Europositron Oy:lle Markkinaoikeudelta, vaikka laki ei ollut annissa voimassa ja he tiesivät tämän jo kun mainitsivat että annissa ei tarvita mitään esitettä Kauppalehden lehtiartikkelissa 29.11.2001 koskien Ab Europositron Oy:tä, toimenpiteet liittyvät kiinteästi Markkinaoikeuden päätökseen jossa molemmat tiesivät että mitään esitettä ei tarvita ja ovat törkeitä rikoksia jäljempänä tarkempi seloste, liittyy laajoihin virkamiesrikoksiin josta selostusta jatkossa. 
Asiaa ei ole aiemmin saatu rikostutkintaa. 
Minun allekirjoittaneen tuhoaminen alkoi Kauppalehden lehtiartikkelilla 29.11.2001, kun valtion piti voittaa kaikki oikeudenkäynnit, sen jälkeen ei ole oikeutta saanut. Kun Viranomaisten rikoksia vuosilta 2001-2007 ei tutkita vaikka on tehty poliisille rikostutkintapyyntö 3.5.2013 jota ei haluta tutkia. Jäljempänä Rainer Partasen ( Keksijä)ja Ab Europositron Oy:n (yhtiö) asiassa. 
Törkeä valtion (terroritoiminta ja tuhoaminen) perustuslain vastaiset ja ihmisoikeusrikokset, kiduttamalla törkeästi keksijää ja yhtiön osakkaita jotka eivät yhtyneet syyttäjä syytteisiin sekä törkeä keksintötietojen ja törkeä patenttitietojen varastaminen, törkeä merkintäsopimuksen tuhoaminen, törkeä sakottaminen, tuomittiin törkeä aiheettomien korvausten maksattaminen osalle osakkaista, ja vankilatuomio vallitsevien lakien vastaisesti ilman näyttöä 2001-2016. Kaikki toimet perustuivat suunnitelmalliseen kidutukseen jotta kertoisi salaiset keksintö tiedot, poliisille, tuomareille ja virkamiehille. 
Tuhoaminen tarkoittaa ihmisoikeusrikosta jossa järjestelmällisesti pyritään kiduttamaan henkisesti ja fyysisesti kun anastetaan keksijän ja osakasjoukon 279 sijoittajan omaisuudet vaikeuttamalla heidän toimeentuloa joten tuhotaan henkilöiden ja yrityksen toimintamahdollisuudet ja estetään perusoikeuksien toteutuminen, kuten omien osakkeiden myynnin annissa, lisäksi törkeäksi tekee asian kun koko prosessi on kestänyt syyttömän ihmisen tuomitsemiseksi vuodesta 2001- vuoteen 2016 ja mitään ei ole haluttu tutkia, vaikka on usein tehty tutkintapyyntö viimeksi Sisäministeri Paula Risikolle joka sanoi hoitavansa asian, joka toiminta päättyi kun hänet nimitettiin eduskunnan puhemieheksi ja nyt prosessi jatkuu VKSV:n tutkinnassa, 
josta toivomme lopultakin asian vakavasti otettavan, ilmoittivat että asia kuuluu Eduskunnan oikeusasiamiehelle. 
Keksijän esityksen mukaisesti on tutkimatta viranomaisrikokset aikavälillä 2001- 2007 viimeinen vuosi mukaan lukien. Sekä viranomaisten rikosten seuraamus virkarikokset 2007-2016, törkeät Suomen lakien ja oikeuden vastaiset vankeus tuomio rikokset. Sekä sakko tuomio 2002-2004 päätöksellä ja korvaustuomio 2014.2016 kaikki tulee käsitellä törkeänä virkarikoksena ja suunniteltuna ketjutoimintana jossa nämä kaikki kuuluu yhteen. 
Kaikki oikeuksien istuntojen tuomiot, olivat vallitsevien lakien vastaisia 
tai pelkkiä mielipide tuomioita ilman näyttöä, tämä taitaa olla aivan 
ainut laatuinen rikos tapahtuma kun mukana on joukko tuomareita, 
syyttäjiä ja päällikkö aseman virkamiehiä jotka on tehnyt törkeitä 
rikoksia useita lakeja vastaan kun tuhosivat keksijän ja yrityksen. 
Suomen perustuslain, 2 luvun perusoikeuksia vastaan,15 § Omaisuuden 
suojaa vastaan estämällä ja vaikeuttamalla yrityksen toimintaa sekä 
estämällä Uusmerkintä annissa omien osakkeiden myyntiä ja muin 
jäljempänä esitetyin toimin. Ja on rikottu 22 § perusoikeuksien 
turvaamisen ja ihmisoikeuksien toteutumista vastaan, sakottamalla 
yhtiötä ja samalla sen omistajia, sellaisen lain mukaan joka ei ole 
voimassa tässä osakeannissa AML 2002, annit tehtiin osakeyhtiölain 
mukaan 2001 ja rikkoi lukuisia muita lakeja, pitkin matkaa kun haettiin 
rahoitusta sijoitus markkinoilta 2001-2007. 
Oikeudenkäynnit 2009-2010 ja 2016 asti korvausoikeudenkäynnit, olivat 
absurdeja kun syytöntä keksijää syyllistettiin syyttäjän toimesta täysin 
ilman perustetta ja annettiin ehdoton vankila tuomio ilman näyttöä 
rikoksesta, anastaen keksintötietoja ja hänen omaisuutensa ja tuomittiin 
suuriin korvauksiin, näin tuhoten Keksijän Rainer Partasen ja Ab 
Europositron Oy:n. 
Edellytämme maksimi rangaistusta elinkautista vankeutta ehdottomana 
kaikille tuomareille ja syyttäjille jatketusta törkeistä ihmisoikeus 
rikoksista ja muille vähintään 8 vuotta vankeutta ehdottomana. 
Nämä tuomiot olivat seuraamuksia, suunnitelmallisuudesta ja 
järjestelmällisestä, virkamiesten nöyryyttävästä toiminnasta yksinäistä 
keksijää vastaan, päällikkö virkamies rikoksissa 2001-2007, jotta ei tulisi 
omat rikokset esille, siis tuomittiin keksijä aiheettomasi, joka on 
tahallinen törkeä tuomiorikos virkarikoksena ja ihmisoikeusrikos. 
Vain syyttäjän esittämät asiat tutkittiin, ei törkeitä virkamies rikoksia. 
Aiheeton vallitsevan lain vastainen: Antiesite uhkasakkopäätös 20 000€ 
ja maksuunpano. 
Dnro 181/03/M3, 
Markkinaoikeuden päätös 17.3.2004 MAO 50/04, 
Rahoitustarkastuksen päälakimiehen uhkailua suullisesti 100 000uhkasakosta vuosina 2004-2007 muissa osakeanneissa joka jäi sitten toteutumatta, mutta uusia selvityksiä halusivat salaisella selvityspyynnöllä 29.11.2005 Dnro 59/291/2005, saman vuoden osakeannista, johon vastattiin selvityspyyntöön kirjatulla kirjeellä 11.1.2006, painostus oli jatkuvaa, vaikka emme toimineet siten että olisi tarvittu antiesitettä. Molemmat asiakirjat saa Rahoitustarkastukselta Selvityspyyntö Dnro 59/291/2005 (nykyisin Finanssivalvonta) vastaus 11.1.2006 kirjattukirje. 
Pakkokeino oikeus asiassa törkeä petos no PK 07/8112 18.10 2007 niin päätöksessä oli kirjoitettu täysin perättömiä asioita päätökseen, vaadittaessa tuomari korjasi kirjoitustaan joka jäi edelleen virheelliseksi koska keksijä ei hyväksynyt mitään syyllistämistä koska hän katsoi että ei ollut mitään törkeää petosta. 
Laiton HHO:n päätös. Helsingin Hallinto oikeuden päätöksen 08/0668/2 28.05.2008 patenttihakemusten luovutuksesta PRH:ta. 
Aiheeton tärkeäpetostuomiot ilman näyttöä rikoksesta. 
,
10 
Tosiasia on että ei ollut laisinkaan törkeätä petosta, vaan ainoastaan 
törkeitä virkarikoksia tuomareiden ja muiden virkamiesten toimesta. 
Kuten alla olevissa tuomioissa ketjutettuna kuuluvat yhteen ja mitään
näyttöä ei ollut keksijän väitetyistä rikoksista. Kiduttamalla henkisesti ja 
kiristämällä pyrittiin siihen että keksijä paljastaisi salaiset keksinnöt tai 
kaikki toiminta tuhoutuu ja kun takavarikossa vietiin jo kaikki omaisuus 
keksijältä ja yhtiöltä. 
Helsingin käräjäoikeus tuomio 12.2.2009 Nro 1564 
hdollista vankeutta. 
Helsingin Hovioikeuden tuomio 16.9.2010 Nro 2376 , ehdoton vankeus
korotettuna. 
Molemmissa oikeuksien päätöksissä ei ollut näyttöä rikoksista jotka 
vastaisivat törkeää petosta josta syytettiin, kaikki toimet ja päätökset 
olivat Toimitusjohtajan ja Hallituksen puheenjohtajan toiminta vallan
alaisia, sekä toiminta tapa ja järjestys, oli täysin johdon päätösvallassa, 
siten tuomareiden selitykset että jokin olisi sopimatonta, mutta ne olivat 
johdon vallassa, joten ne ei selitä tuomioita mutta syyttäjän ja 
tuomareiden suunniteltu ja järjestelmällinen toiminta, keksijän ja yhtiön 
tuhoaminen sopii hyvin tähän sillä tuomarit ja syyttäjät on 100 % sesti 
11 
varmoja että he eivät koskaan joudu vastuuseen rikoksistaan, keksijää ja 
yhtiötä vastaan, silloin on helppoa tehdä vääriä tuomioita. Kukaan ei 
ollut menettänyt mitään ennen oikeudenkäyntejä joten oikeuslaitos 
valmisti menetykset ja tuhosi sijoituksen, merkintä suursijoituksen 
Millennial ( Technologyn) Corporation kanssa, joka olisi taannut 
tutkimuksen ja tuotekehityksen valmistumisen. Koko ketju 
Optiosopimus tahoista on ollut mukana suunnittelussa ja 
järjestelmällisessä toteutuksessa, keksijän Rainer Partasen tuhoamisessa, 
mutta yhtiön tuhoamisessa eivät onnistuneet he veivät vain varallisuuden 
siltä ja se on nyt levossa mutta näkyvät netti sivut edelleen 
www.europositron.com yhtiö odottaa että maksetaan korvaukset, 
omaisuuden ryöstöstä valtion toimesta. Sillä koko prosessi on ollut hyvin 
väkivaltaista, kidutusta ja rikos ihmisyyttä vastaan. 
Korvausoikeudenkäynnit 
KO 10.10.2014 nro 14/45230 ja HO:n päätös 2.2.2016 no.147 Diaari numero S 14/3111 jossa korvattavat summa 285000:-€ + 7 % korolla Kun aiemmat tuomiot kumoutuu, niin kumoutuu myös aiheeton korvauspäätös. Ab Europositron Oy:n yhteisvastuullinen korvaus yhdelle osakkaalle oli laiton, ei voi laittaa muita osakkaita korvaamaan yhden korvausvaatimusta yhtiöltä, kuten Rainer Partaselta joka kumoutuu kun väärät tuomiot kumotaan. 
Koko rikosketjun kaikkien lakien mukaan jotka soveltuvat siihen ja erityisesti, perusoikeuden vastaisten lakien ja ihmisoikeuslakien mukaan kuten seuraavasti: 
4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 
9 a § (4.12.2009/990) Kidutus 
Vaadimme nyt korvausten maksamista keksijälle että yhtiölle esityksen 
mukaan alla. 
Täydentävä selostus ja liitteitä. Rikostutkintapyyntöön 3.5.2013, jossa epäillään päällikkö virkamiesten, syyttäjien ja tuomareiden yhteistyönä tehty, keksijän ja yhtiön törkeä tuhoaminen (Oikeusryöstömurha) ja 
keksintötietojen anastus ( varastaminen) laittomasti, Patentti ja rekisteri hallitukselta, laittomalla hallinto oikeuden päätöksellä joka oli vastoin Suomen patenttilakia ja kansainvälistä patenttilakia jonka Suomi on ratifioinut ja hyväksynyt, kaikki perustelut olivat keksittyjä ja päätös tahallinen tuhoaminen, ei patenttihakemus voi olla rikosväline tai aihe siihen. Ilmeisesti valtakunnanoikeus käsittelee syyttäjien ja tuomarien osuuden asiassa, vain se että katsotaan Rahoitustarkastuksen harhauttaneen syyttäjiä ja tuomareita, Rahoitustarkastuksen salaisella 28.2.2007 muistiolla/ Sari Helminen joka nojasi pääasiassa ja sisälsi sellaisen AML 2002 joka ei ollut voimassa tässä asiassa, voi vapauttaa ne syytteistä. Markkinaoikeuden tuomarien päätös ei ole ollut väärinymmärrys he tiesivät tarkkaan mitä tekivät koska hyväksyivät väärän lain mukaisen uhkasakon, laki joka ei ollut voimassa tässä annissa. Muiden virkamiesten ja yksityisten osalta asian käsittelee, KO ja/tai Helsingin HO. Mikään vanhenemisen sääntö ei päde koska asiaa ei ole tutkittu ja ei haluttu tutkia, käytännössä haemme kuitenkin kohtuullisia korvauksia väärästä tuomiosta kaikilta mukana olleilta tahoilta, 17 vuoden viivästyksistä keksinnön toteutuksessa ja tahallisesta törkeästä rikoksesta, Oikeusneuvoksille, tuomareille, syyttäjille ja päällikkövirkamiehille elinkautinen vankeus ehdottomana sekä yksityisille henkilöille 8 vuotta vankeutta ehdottomana, lisäyksenä 300 miljoonaa euroa yhteisvastuullisesti tuomareilta ja päällikkö virkamiehiltä (valtiolta)+ henkilöt 1 miljona euroa ja eri tahojen korvaukset 10 miljoonaa euroa on mainittu rikostutkintapyynnössä poliisille. Mikäli tarvitaan lisätietoja niitä saa kun ilmoittaa mikä on tarve. Tässä tärkeimmät rikokset ja tahot joita epäillään niistä. Kaikki rikostutkintapyynnössä ja tässä täydennys tiedoissa mainitut henkilöt ovat osallistuneet tuhoamistyöhön ja oikeusryöstömurhaan. 
Koko tapahtuma ketju, tuhoamisen eri tahojen yhteistyö aikajärjestyksessä: Optiosopimus tahot 1997-1999 Huoltovarmuuskeskus ja Pääesikunta ja sen Materiaalihallinta toimisto. Kauppalehden toimittajan herjaava antien tuho artikkeli väärien tietojen kanssa 29 pv Marraskuu 2001. Helsingin sanomien toimittajan tuho artikkelit lisätyin väärien tietojen kanssa koti ja ulkomaille 2002- 2010. Rahoitustarkastuksen tuho toiminta alkoi 7.1.2002-2007 ja oli jatkuvaa kaikissa anneissa. Markkinaoikeus 2002- 2004 annissa voimassa olevan lain vastainen päätös. Poliisin rikos tutkinta syksy 2007- kesäkuu 2008 täysin syyllistävä subjektiivinen toiminta. Helsingin Hallinto oikeus, poliisi/ keksijän patenttihakemukset 2007-2008 käsittely ja hao päätös 08/0668/2 joka rikkoi patenttilain 22§ absoluuttista salassapitoa ja siten oli rikollinen ja lainvastainen toimi . Helsingin kihlakunnan syyttäjä Antti 
12 
Vuorenmaa 2007-2010 mielikuvituksellisia tarinoita ( valehtelua). Ulosottovirasto laiton rikollinen toiminta 2007- loputon. KO:n ja HO:n istunto ja lainvastaiseen tuomio päätökseen asti 2009-2010. Ammattimainen häiriön tekijä Pentti Polón/Zelg Oy 2001-2016 ja Urpo Salo/ tietotili Audit Oy 2006-2010. Korvausoikeudenkäynnit KO ja HO 2014-2016 väärin perustein korvaukset. 
HELSINGIN KORKEIMMALLE OIKEUDELLE, ASIA VALITUS, törkeä petos ym. Valitusasiakirja sisältää todelliset tiedot vaikka oikeutta valitukseen ei saatu. valituksessa olevia 145 todistajaa voidaan käyttää myös tässä tutkinnan jälkeisissä syytteessä todistajina kaikkia syytettyjä vastaan, sillä todistajat eivät ole uskoneet syytteisiin koskaan ja allekirjoittaneet sen kirjallisesti. Löytyy tästä linkistä: Valitus sisältää paljon tarkempaa tietoa joka on todettu ja hyväksytty Hovi oikeudessa, vaikka tuomarit tekivät rikoksen kun eivät hyväksyneet selkeitä todisteita ja tuomitsivat pelkällä mielipiteellä että ei ole alumiiniakkuun liittyvää keksintöä jolloin katsoivat että kaikki toiminta on ollut rikollista, Patenttilaki jo kertoo että keksijä ei voi kertoa keksinnöstä kenellekään ennen patentointia se on ehdoton salassapito ja patenttia ei vielä ollut toteutettu kun puuttui rahoitus. Tästä linkistä 2018 löytyy valituksen tiedot. Valitus KKO:lle, tuomio 2376 16.09.2010:http://www.europositron.com/blog/ http://emeritus- keksija.blogspot.com/
Myös samasta asiasta valitus Hovioikeudelle vuodelta 2016, 100 vuotta oikeusmurhia kirjassa sivulla 36 linkistä: http://emeritus- keksija.blogspot.com/
http://www.europositron.com/blog/ 

Hallinto oikeudelle selitykset Rikostarkastaja Harri Saaristolan valitukseen 07194/07/1203 löytyy samoista
linkeistä. 
http://www.europositron.com/blog/ 
http://emeritus-keksija.blogspot.com/ 
Seuraavassa törkeän tuhoamisrikoksesta epäillyt henkilöt ja tahot, kaikki asiakirjat kertovat suunnitelmallisesta ja tahallisesta törkeästä tuhoamisen prosessista ja kun on kyse maamme korkeimmat oikeus viranomaiset on kyseessä ylivertaisen törkeästä asiasta. Alkaen optiosopimus tahoista. 
Toimeksiantajat Kauppalehden artikkelille olivat; Optiosopimus tahot: Huoltovarmuuskeskus ja Pääesikunta materiaalihallinto-toimisto sekä heidän alihankkija Tampereen puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos jossa kemian laitos, kemisti ja hänen poikansa jonka opiskeluajan ystävä Kaj Ilkka Vuorilehto aaltoyliopiston dosentti toivat herjaavan antien tuho 
13 
artikkelin Kauppalehdelle. Alihankkija tutkimuslaitoksen kanssa keksijällä ei ollut mitään sopimusta. Liitteenä Optiosopimus osapuolet 2 kpl. 
Kauppalehden herjaavassa ja Ab Europositron Oy:n 4.12.2001 tulevan annin tuhoavassa artikkelissa 29.11.2001 ”Epäilyttävä akkuyritys kerää rahaa sijoittajilta”, olivat edellä mainitut tahot ja vastuu henkilöt epäiltynä tuhoamisrikoksesta ja teko tehtiin toimeksiantaja salattuna. Kopio Kauppalehden artikkelista löytyy liitteenä, artikkeli sisältää myös Rahoitustarkastuksen lausuman että yksityinen osakeyhtiö ei tarvitse minkäänlaista esitettä tarjotessaan osakkeitaan. 
Rahoitustarkastuksen hakema vuoden 2002 AML mukaan ja Markkinaoikeuden tuomitsema uhkasakko 20 000 euroa tuhosi kaikki uusmerkintä annit myös jatkossa, vaikka tämä laki ei ollut kyseessä olevassa annissa voimassa ja kun Helsingin sanomat käänsi vielä artikkelit englanniksi ja levitti ne maailmalle niin tuho oli täydellinen myös jatkossa. Rikolliseen toimintaan osallistui seuraavat. Markkinaoikeuden päätös Nro 129/2003 18.6.2003 Dnro 192/02/M3 jonka ratkaisu päätöksen teki: lainoppineet jäsenet Kaisa Meriluoto, Irma Telivuo ja Olli Mäkinen. 
Markkinaoikeudelle toimitettu vastauskirje 27.1.2003 oli kirjattuna ja sisälsi kaikki tiedot antipäätöksestä, vastauspyyntöön 30.123.2002. 192/02/M3 siitä huolimatta tuomari Kaisa Meriluoto jätti kirjeen tiedot pois kun teki tuomioratkaisun 20 000 euron antiesitteen teon uhkasakosta AML 2002 mukaan jonka alainen Ab Europositron Oy ei ollut, myös tuomari Olli Mäkinen, Pertti Virtanen ja Jussi Karttunen käsitteli asiaa kun se laitettiin maksuun Päätöksellä 17.3.2004 MAO 50/04, Dnro 181/03/M3, vastalauseista huolimatta. Valituskirjelmä KKO:lle Markkinaoikeuden uhkasakkopäätöksistä, vaikka emme saaneet valitusoikeutta niin kirjeessä on tarkkaan selostettu että uhkasakko päätös oli väärin tulkittu ja sovellettu uuden AML 2002 mukaan joka ei ollut voimassa kyseisessä annissa ja päätös oli taannehtivaa lain soveltamista joka on kiellettyä rikosprosessissa, salainen muistion 28.2.2007 Sari Helminen sisälsi AML 2002 tiedot, tämä aiheutti syyttäjän törkeäpetos rikoskanteen. Liitteenä: Vastaus markkinaoikeudelle ja valitus KKO:lle kirjeet. 
Lakien soveltamisen oppaassa kerrotaan että se laki joka on voimassa kun antipäätös tehdään on voimassa koko päätetyn antiajan. Löytyy kirjastosta. 
Ab Europositron Oy:n antipäätös tehtiin Osake yhtiö-lain 29.9.1978/734 mukaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 3.12.2001 ja anti alkaa 4.12.2001 ja on vuoden 2004 loppuun asti voimassa, kaikki neuvot annin toteuttamisesta saatiin neuvoa antavalta lakimieheltä joka toimii Patentti ja rekisteri hallituksessa sillä haluttiin varmistaa että asiat tuli tehtyä oikein 
14 
osakeyhtiölain mukaan, AML 2001 jossa maininta että yksityisen osakeyhtiön arvopaperiin ei tule soveltaa AML:a joten kaikki Rahoitustarkastuksen ja Markkinaoikeuden päätökset olivat lainvastaisia. Kaikki muut annit tehtiin siten että alin merkintä summa oli 51 000 euroa ja siten ei ollut antiesitevelvoitetta myöskään, joten kaikki yhtiötä ja keksijää vastaan tehdyt toimet on ollut laittomia 7 vuoden aikana + rikosoikeudenkäynnit vuoteen 2010 ja korvausoikeudenkäynnit 2016 asti. 
Edellä kuvattu oli kaiken tuhon lähtökohta, kun ei kunnioitettu vallitsevia lakeja kun tuomittiin Rainer Partanen, AB Europositron Oy ja 279 osakkaan sijoitukset täysin ilman perustetta ja aiheettomasti. 
Zelg Oy joht Pentti Polón teki yhteistyötä Rahoitustarkastuksen kanssa vuodesta 2001-2016 keksijää ja Europositron Oy:tä vastaan haitantekijänä sekä Syyttäjän Antti Vuorenmaan kanssa vuodesta 2008 sekä monenlaisia tuhotöitä, muotokanteita, hoiti välimiesoikeuteen lunastus asioita osakkeista Polón/ Malmberg josta tuli vihamielinen todistaja oikeuksiin, uhkasi 4 tilintarkastajaa juoksuttamalla heitä oikeudessa kun nostaa kanteita niin että ne ottivat lopputilin tilintarkastus tehtävästä, Polón toimi vuodesta 2006 yhdessä Urpo Salon/ tietotili Audit Oy kanssa yhtiötä vastaan, joka tekivät väärän tilintarkastuskertomuksen uhkasivat keksijää maksamaan tuhansia euroja korvauksia aiheettomasti niin lopettavat haitanteon johon en voinut suostua koska pidin heitä kiristäjinä. Urpo Salo jäi kiinni valehtelusta oikeudessa, myönsi oikeudessa että oli erehtynyt asiassa kun ei ole lakimies. 
Näistä kahdesta tahosta voi pyytää asianajajani : 
Tero Puha asianajaja, varatuomari, Helsinki Asianajotoimisto Puha & Taskinen Oy 
vuorikatu 22 A 8, 00100 Helsinki Mob. 0400-701 169, fax 09-660 480 
todistajaksi joka hoiti yhtiön kannalta näitä haitantekoja, kuvailemaan näitä lukuisia haitantekoja oikeuksissa ja lääninhallituksessa ja Kauppakamariin valituksissa joita on lukuisa määrä, hänellä on myös tietoja kaikista oikeustapahtumista koska oli puolustusasianajajana Keksijän oikeudenkäynnissä ja takavarikko asiassa. 
Rahoitustarkastus teki salaisen muistion 28.2.2007 Sari
Helminen Ab Europositron Oy:n toiminta, jonka kaikki tiedot olivat AML 2002 mukaisia ja (valheellisia ) totuuden vastaisia jonka perusteella syyttäjä teki törkeä petos tutkinnan syksyllä 2007 ja sitten syytteen 2008 kesällä ja joka oikeudessa tuomittiin vastoin todisteita, siis ei ollut näyttöä syyllisyydestä vain mielipide päätelmä että ei ole 
15 
a . 
alumiiniakkuun liittyvää keksintöä, jota keksijän ei tarvitse todistaa kun keksintö on salainen, eikä lain suojaa ole vielä.
Salaisen muistion saa Rahoitustarkastukselta ja on myös liitteenä ( nykyisin Finanssivalvonta). 

Sen jälkeen syyttäjä Antti Vuorenmaa teki laittomat syytteet 2008 keksijää vastaan ja tuomio KO:ssa 2009 oli lain vastainen eikä ollut mitään näyttöä rikoksesta, sillä toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajan oli oikeus tehdä kaikki päätökset ja mikään päätös ei ollut lainvastainen, kun lisäksi Oy Europositron Ab:tä ei koskaan syytetty mistään mutta tuhottiin myös samalla kun koko omaisuus vietiin ja häädettiin konttorista kun Helsingin ulosottoviraston kihlakunnan vouti Visa Kallio ja syyttäjä Antti Vuorenmaa jotka näin osallistu tuhoamiseen ja ei maksanut yhtiön varoista vuokraa Pertunpellontien 2 H:ki toimistosta vaikka pyydettiin, josta seurasi häätö jonka ulosottomies toimeenpani ja yhtiön konttorin tavara omaisuus hävitettiin jonka arvo 50 000 € , tavarat joista liitteenä kuvat konttorin tavaroista sisällöstä. 
Seuraava liittyy kiinteästi yhteistyöhön AB Europositron Oy:n kanssa. Ulosotto viraston sivullis kuulemisessa 2.12.2008 tapahtui käsittääksemme törkeä rikos ihmisyyttä vastaan ja oli toimenpide kidutus kun T:mi Actamed:in omistajaa Anneli Laitista kuultiin laskutuksen perusteista Ab Europositron Oy:n kanssa. Hänet vietiin ulosottoviraston huoneeseen jossa käskettiin riisuuntumaan ja siellä nainen teki täydellisen kehon tarkistuksen, kaikki kehon sopukat tutkittiin, tutkittava joutui täydellisen hämmennyksen valtaan kun ei etukäteen oltu ilmaistu mitään tulevasta tapahtumasta jotta olisi voinut kysyä neuvoa juristilta, toimenpide oli lisäksi nöyryyttävä ja alentava ja psyykkisesti pitkäaikaisesti tuhoava, kaikki tapahtui yllättäen ja käskytyksellä. Toimenpiteen suoritus oli Helsingin kihlakunnan voudin Visa Kallion ja ulosottomies Jukka Kajavan vastuulla. T:mi Actamed oli Ab Europositron Oy:n ulkomaan toimintojen avustaja sijoittaja hankinnassa, kielitaitonsa ja liiketoiminta osaajana. Lisäksi ulosmitattiin vanhentuneita laskuja kuitti koodilla AINA/07 .04.04.2009 ,ulosmitattu 4.3.2009. 40. 038,36 € sekä 5.1.2010, 9.223,91 € kuitti koodilla AINA/07 30.01.2010 oli kuitti Anneli Laitisen nimellä, vaikka varat olivat T:mi Actamed:in saamisia Ab Europositron Oy:tä tässä tehtiin rikollinen toimi. Pyysin Yhtiön edustajana ulosottovirastolta 15.08.2009 kuittia T:mi Actamedin nimellä, tarkastaja Annukka Nurmi ulosotto virastosta ei suostunut korjaukseen, toimenpide oli rikollinen. Kahdella itseoikaisulla edestakaisin yritettiin estää vanhojen saamisten vanhentumista ja sen ilmituloa joka oli myös lainvastainen toimenpide sillä, ei itseoikaisu säilytä vanhaa päätöstä ulosotosta vaan se kuoleentuu jo ensimmäisessä itseoikaisussa, ulosotto se on tehtävä uudestaan 4.3 2009 jälkeen ja silloinkin T:mi Actamedin nimellä.. Kaikki muut laskut oli ulosmitattu yksipuolisella päätöksellä ja T:mi Actamedin nimellä ja tämä osoittaa että toimenpide oli rikollinen kun koitettiin ja tehtiin Anneli Laitisen nimellä laiton ulosmittaus vanhentuneille laskuille, Anneli Laitinen ei koskaan nähnyt tai saanut varoja jotka olisi pitänyt toimittaa 
16 
Actamedille ja sen mukainen kuitti. Jatkuvasti pyrittiin lainvastaisiin toimin saamaan rahallista etua ulosottoviraston ulosottomiehelle ja sen asiakkaille. Tämä muuttui myös Ab Europositron Oy:n asiaksi kun meille ilmoitettiin että Actamed ei ole saanut varoja yllämainituista laskuistaan. Näin joutui T:mi Actamed myös perusteettomien vero seuraamusten uhriksi. 
T:ni Actamed/ Anneli Laitinen vaatii korvausta vanhentuneiden laskujen ulosmittauksesta ulosottovirastolta T.mi Actamedin saamisista virkarikoksena sekä vahingon korvausta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja kidutuksesta. Korvauksena kaikesta ja menetyksistä yhtiön Ab Europositron Oy:n osakkaana yksi miljoona euroa. 
Ulosotto selvityksessä tiedot rahamääristä, HHO:n päätös ratkaisu R 09- 1241 jossa korvaus summat.
Sitten KO määräsi keksijälle lisäksi miljoonakorvaukset maksettavaksi, keksijän omaisuus vietiin ulosottoviraston toimesta 351 000 
€ ja yhtiön omaisuus vietiin ja kulutettiin oikeustoimissa ja asianajopalkkioissa vastoin lakeja, alkuperäinen ulosmitattu summa 294 000 € ja lopulta rahajäännös 75 000 € palautettiin hovioikeuden päätöksellä kun sitä vaadittiin. Pakettiauto Nissan King Cab arvo 32 000 € myyty vastoin yhtiön omistajan tahtoa alehintaan. Verottajalla tiedot siitä kun ei palauttanut arvonlisäveroja yhtiölle jotka olisi kuulunut palauttaa noin alla. 
Verottaja laittoi uhkasakon ja peri sen yhtiön ulosotto omaisuudesta vaikka silloin ei yhtiö enää ollut toiminnassa ja ei ollut ketään vastaamassa verottajan esitykseen perusteeton veromätky 6287,97 € 23.07.2011, jonka toteutti ulosotto Sirpa Mattsson, vero tarkastajat Soile Lallo ja Terttu Kivi, eivät myöskään palauttanut Alv -veroja vuosilta 2007 ja 2008 25792,29 € ja 2009 arvio 16000
Ulosottovirasto tuhosi perusteetta yhtiön ja sen toimitilat Pertunpellontie 2 Voudin Visa Kallion, syyttäjä Antti Vuorenmaan, ulosottomiehen Jukka Kajavan ja Seppo Laakson toimesta arvo 50 000 
Korvaus oikeudenkäynnissä 2009-2016 KO 10.10.2014 nro 14/45230 ja HO:n päätös 2.2.2016 no.147 Diaari numero S 14/3111 jossa korvattavat summa 285000:-€ + 7 % korolla joita on jo koossa 590 000:- € + oikeudenkäyntikuluja 25000:- . Korkoineen on korvaus summat jo yhteensä n. 1.0 Miljoona euroa per 17.1.2018. Joka oli virheellinen kuten kaikki muutkin tuomio Päätökset lisäksi ei voi laittaa Europositron yhtiön muiden osakkaiden maksettavaksi yhden korvausvaatimusta 
samoilla perusteilla kuin Rainer Partaselle laitetut vaatimukset. HHO korvaus oikeudenkäynti tuomarit Liisa Lehtimäki
Taina Tuohino 
17 
Kari Vesanen 
Poliisi vaati kaikki salaiset patenttihakemukset Patentti ja rekisterihallitukselta joka niitä ei antanut vasta kun poliisi hankki hallinto oikeudelta päätöksen niiden luovuttamiseksi niin ne oli luovutettava, toimi oli vastoin Patenttilakia 15.12.1967/550 22 § ei julkisten patenttihakemusten ja selostusaineiston, salassapito säädösten vastaista toimintaa ja rikkoen kansainvälistä patenttilakia ja on hyvin törkeätä, vaikka Suomi on ratifioinut lain. Patentti ja rekisterihallituksen selvityksessä Hallinto oikeudelle käy ilmi että keksijällä ei ole mitään velvollisuutta selostaa keksintöjä tai ilmaista mitään kenellekään salaisista keksinnöistä joten pelkkä oikeuden tuomiopäätöksen maininta että ei ole keksintöjä ja siten kaikki toimet olivat rikollisia, on täysin väärä eikä ole perusta tuomiolle jota kuitenkin käytettiin. Liitteenä, asia Patentti ja rekisterihallituksen seloste kansainvälisestä salassapidosta Hallinto oikeudelle.
Patentti ja Rekisterihallitus ilmoitti Hallinto oikeudelle kirjeellä että Suomen ja kansainvälinen patenttilaki oli ehdoton ja hakemukset on pidettävä salaisena ja ei voi luovuttaa salaisia keksintöhakemuksia poliisille. 
Poliisin tutkinnanjohtaja Harri Saaristolan valitus ja patenttihakemusten pyyntö PRH:ta ja Hallinto oikeudelta 07194/07/1203 17.12.2007 jolla viitenumerolla saa Helsingin Hallinto oikeuden päätöksen
08/0668/2 28.05.2008 patenttihakemusten luovutuksesta PRH:ta joka oli vastoin patenttilakia 15.12.1967/550 22 § , näin törkeästi rikottiin absoluuttisen salaamisen sisältävä laki, järjettömällä julkisuuslaki selityksellä ja patenttilain 22§ ehdoton salaus ja kuitenkin PRH joutui luovuttamaan kaikki salaiset hakemukset 44 kpl poliisille 20 vuoden ajalta. Syytteen alaisina vuosin 2001-2007 tehtiin 10 kpl patenttihakemuksia, joita ei voinut viedä loppuun ilman rahoitusta. 

Siten valtion virkamiehet varasti osan keksintötiedoista poliisin ja hallinto oikeuden tuomareiden avulla ja poliisin tutkinnan johtaja Harri Saaristola levitti ne VTT:lle ja Yliopistolle, mutta kukaan ei ”toivottavasti” ymmärtänyt mitään keksinnöistä sekä aaltoyliopiston dosentti Kai Ilkka Vuorilehdon avulla tiedot annettiin, yksityiselle Aquagain Oy:lle. Kaiken lisäksi patentointi oli kesken ja tärkeimmät patentti hakemukset oli tekemättä joten väite että ei ole keksintöä on absurdi koska keksijällä ei ole mitään velvoitetta kertoa keksinnöistään kenellekään, vasta kun kaikki on valmista niin taloudellisen tuloksen saa osakkaat jakaa keskenään. Liitteenä: Patenttilain vastainen Hallinto oikeuden päätös. 
Rahoitustarkastus kun tuhosi ensimmäisen annin 2001- 2004, ja samalla muut 2005, 2006 ja 2007 annit sekä KO:ssa 2009 tuhosi merkintäsopimuksen jonka arvo 4,5 M € ja samalla tuhosi kaikki annit sillä 
18 
kaikki tieto sakoista oli levitetty kansainvälisesti englannin kielellä Helsingin sanomien välityksellä joka jatkuvasti vuosien varrella kirjoitti syyllistäviä artikkeleita 2001-2010 pyramidi osake huijauksesta joita oli vuosien myötä valtavasti ym,ym. keksijästä ja Ab Europositron Oy:tä, lisäksi rikostutkinnan aikana viranomaiset ja KO:n tuomari vaati osakkaita vaatimaan korvausta keksijältä ja levittivät tietoa että keksijä on jo todettu syylliseksi tätä Ruotsin poliisi kertoi niille sijoittajille joita he kuulustelivat, osakkaat ihmetteli miten voi todeta syylliseksi kun ei ole ollut oikeudenkäyntiä, kaikki syyllistäminen kuului tähän virkamiesten tekemään törkeään tuhoamisen kampanjaan. Vaikka syyttäjä ei saanut yhtään osakasta syytteen taakse, niin hän totesi keksijälle että ei hän ketään tarvitsekaan, joten jo se kuvasti sen että asia oli laajasti sovittu tuomareiden kesken, miten muuten on selitettävissä että unohdetaan salassapito merkinnät pois PK päätöksistä, sekä kirjoitetaan niihin täysin tapahtumien vastaisia väittämiä ja sitten oikaistaan niitä kun tuodaan ne esille ja tuomitaan KO:ssa ja Helsingin HO:ssa lainvastaisesti ja ilman rikos näyttöä. 
Lehti artikkelit löytyvät liittenä ja osa HS-arkistosta keksijän Rainer Partasen ja Ab Europositron Oy:n nimellä ja niitä on paljon vuosilta 2001- 2016. 
Ab Europositron Oy:n asioita hoiti oikeudessa Jukka Autio ja häntä voi pyytää todistajaksi yhtiön asioissa koska hän tuntee ne yhtiön asianajajana, c/o oikeustieteen maisteri Jukka Autio Suomen Laki ja Talous SLT Oy Kulovalkeankuja 4 D 7, 02680 Espoo. 
Alla olevat tuomiot on tehty pelkästään lausunnolla että ei ole alumiiniakkuun liittyvää keksintöä, joka oli absurdi esitys koska patentointi oli kesken, eikä vielä oltu saatu rahoitusta jotta olisi voitu viedä patentointi loppuun ja asiat olivat salaisia, mitään valmista ei vielä ollut patenttihakemuksissa. Oikeuskäsittelyssä ei löytynyt mitään virhettä kirjanpidossa tai muussa toiminnassa mutta tuhottiin rahoitussopimus joka olisi kattanut kaiken. Tuomiot ilman näyttöä olivat rikollisia tuomareiden taholta, sillä miten voidaan tuomita keskeneräistä työtä ilman näyttöä rikoksesta. Kukaan ei ollut menettänyt mitään ennen oikeudenkäyntejä, joten törkeäpetos syyte oli täysin keksitty ilman todisteita. Syyttäjä yksin nosti kanteen ja vasta myöhemmin hankki muutaman osakkaan mukaan jotka oikeudenkäynnin aikana peruivat asian ja eivät yhtyneet syyttäjän esityksiin. Myöhemmin on selvinnyt että keksijän tuhoaminen oli lähtenyt liikkeelle jo 2001 Kauppalehden herjaavasta artikkelista ja taustalla toimi toimeksiantajana Optiosopimus 1997 tahot ja sitten asiaan yhtyi tuhoamisen tarkoituksessa Rahoitustarkastus ilman laillista oikeutta soveltaen lakeja taannehtivasti. 
19 
Turvaamistoimiasia alkoi rikollisella toiminnalla kun tuomari Leena Pettinen ja poliisin tutkinnan johtaja Harri Saaristola oli keskustellut asiasta niin huomattiin että Asiassa no PK 07/8112 18.10 2007 niin Päätöksessä oli kirjoitettu täysin perättömiä asioita päätökseen, sitten tuomari korjasi kirjoitustaan joka jäi edelleen virheelliseksi koska keksijä ei hyväksynyt mitään syyllistämistä koska hän katsoi että ei ollut mitään törkeää petosta, hän ei saanut lopullista korjausta päätökseen ollessaan vantaan vankilassa, lisäksi tuomari oli jättänyt pois salaisuus merkinnän ja siten lehdet saivat asian heti, täysin kelvotonta tuomari toimintaa joka herätti jo silloin epäilyn sovitusta syyllistämisestä ja nykyään se näyttää selvältä kun kaikki tuomarit on rikkonut lakeja tässä aiemmassa syytteessä. Liitteenä päätös pöytäkirja 
Käräjäoikeuden tuomari Maritta Pakarinen tuhosi 4,5 miljoonan euron osakemerkintä sopimuksen rikollisesti, kun tuomitsi keksijän 1 vuosi,7 kk ehdolliseen vankeustuomioon ilman rikos näyttöä, sopimus joka oli Millennial Technologyn ja Ab Europositron Oy:n välillä, tämä olisi ratkaissut rahoituksen ja toteutuksen. Siten pyrittiin anastamaan kaikki keksintö tiedot ja suuri osa vietiin lainvastaisesti. Sopimus liitteenä jossa myös Suomenkielinen käännös. 
Täysin rikollista toimintaa osoitti sitten Helsingin HO:n tuomarit, jotka tekivät tuomion jonka teki hovioikeuden neuvokset Tapio Vanamo, Erkki Koivula ja Harri Heikkonen 2 vuotta 6 kk ehdottomana vankeutena, säilytetään KO:n 6 vuotta liiketoiminta kieltoa ja korvauksia miljoona luokkaa josta 7 prosentin korot kasvattavat sitä jatkuvasti. Tuomio oli täysin ilman rikos näyttöä pelkästään mielipiteellä että kun ei ole alumiiniakkuun liittyvää keksintöä niin kaikki toiminta oli laitonta, salaista keksintöä ei voinut näyttää kun sitä ei sitten olisi voinut patentoida, patenttilain mukaan kenelläkään ei ollut oikeutta vaatia sen paljastamista koska salaus oli absoluuttinen, joten KO ja HO oikeus oli täysin väärässä tuomioissaan. 
Syyttäjä Antti Vuorenmaa:lla ei missään vaiheessa ollut mitään näyttöä syytteille, ne olivat vilkkaan mielikuvituksen tuotteita ja takavarikot purettiin Europositron yhtiön osalta HHO toimesta. 
20 
Sen tiedän että virkamiehet on rikkonut lukuisia ajankohdan vallitsevia lakeja vastaan. Aikaisempi pienen osan tutkimuksenne Dnro 4078/4/09 antaa selvän kuvan virka miesten tekemästä törkeästä virkarikoksesta jolla tuhottiin Ab Europositron Oy( yhtiö) ja Rainer Partanen(keksijä), vaikka he eivät myönnä sitä, osallistuneiden lausunnot ovat monelta kohtaa virheellisiä. Syyttäjän Antti Vuorenmaan osalta on todettava että hän esti vuokran maksun yhtiön varoista, jolla häätö olisi estetty, se oli tahallinen lisä toimenpide yhtiön tuhoamiseksi ja oli olemassa KKO:n 
21 
ennakko ratkaisu että yhtiötä ja keksijää ei saanut kytkeä yhteen joten syyttäjän toiminta oli vallitsevan lain vastaista, lisäksi kaikki jäljellä olevat varat palautettiin alkuvuodesta 2010 yhtiölle, HHO:n päätöksellä josta ilmoittivat syyttäjälle, jotta hän voi luopua vasta kanteesta joka oli alun perin virheellinen. Takavarikossa oli sekä yhtiön että keksijän omaisuutta ja suoja osuutta ei jätetty kummastakaan sillä yhtiöltä olisi pitänyt jättää osakepääoma ( Eu:n Eurooppa- laki) ja keksijälle suojaosuus omista varoista. Olen tyytymätön aiempaan ratkaisuun oikeusasiamieheltä joka huomioi vain virkamiesten vastaukset jotka ovat virheellisiä, jotka on helppo tarkistaa. Kuitenkin yli 2 vuoden laittomalla takavarikolla tuhottiin Ab Europositron Oy ja sen 279 osakasta ja sijoitus omaisuus, josta haluamme korvauksen ja sen määrä joka on jäljempänä. 
Näin kaikki tuomarit ja syyttäjä rikkoivat lakeja ja myös korkeat virkamiehet ja yksityiset avustajat ja lehdistö etenkin Helsingin sanomat ja Kauppalehti jotka saivat esteettä kaikki salaisetkin pöytäkirjat oikeuden kansliasta . 
Optiosopimuksen tekijät 1997 joulukuu, optiosopimuksen hyväksymisen jälkeen oli tarkoitus aloittaa lopullinen keksinnön kehitystyö, mutta eivät tulleet mukaan kehitystyöhön joka olisi maksanut 1,0 miljoona markkaa, vaan pysyivät hiljaa taka-alalla kunnes näkivät annin ennakko ilmoituksen 2001 syksyllä, silloin aloittivat tuhoamistyön Kauppalehden kanssa, vain Kai Ilkka Vuorilehto paljasti KO:n kuulemisessa 2009 kuka oli toimeksiantaja Kauppalehden artikkelissa 29.11.2001 poliisi tutkimuksissa 2003 kävi selväksi että taustalla oli julkinen taho, Tampereen kihlakunnan syyttäjä Esa Aho esti oikeuskäsittelyn jossa olisi tullut ilmi se joka myöhemmin kävi selväksi se että kyseessä oli Tampereen Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos kemian osasto joka oli alihankkija Optiosopimus tahoille jotka olivat vastuussa tapahtuneesta alihankkijan kohdalla, jossa Vuorilehdon (kollega ystävä eläinlääketieteenlaitoksessa) jonka isä oli töissä Tampereella teknisentutkimuslaitoksen kemian osastolla jossa kokeita tehtiin koelevyillä 1998 vasta myöhemmin oli tarkoitus kehittää keksintö sellaiseksi kun oli tarkoitus mutta eivät lähteneet kehitystyöhön, nämä olivat Kauppalehden tuhoamisartikkelin tuoneet tahot ja asiantuntijoita, josta on tietoa HS/ Tuomo Pietiläinen tuhoamisen lehtiartikkeleissa, Talouselämän neutraali artikkeli ja CD levyllä joka taltioitiin KO:n käsittelyssä ja joka on tallella, jonka saa KO:n kansliasta. 
Ääninauhoitteet kohta 50/61 Vuorilehto: Helsingin käräjäoikeuden asia R 08/6540 tuomio 1564 12.2.2009 
Näin viranomaiset sekä tuomarit ja syyttäjä tuhosivat järjestelmällisesti yhdessä, yksityisten avustajien avulla. ( keksijä)Rainer Partasen ja (yhtiön) 
Ab Europositron Oy:n sekä 279 osakasta sekä heidän sijoituksensa 1,3 M , lisäksi tuomio keksijän ja yhtiön yhteisvastuullisesti miljoona korvauksiin vastoin Suomen lakeja jota tulee pitää huippu törkeänä. Kaikki keksijän haluamat oikeuskäsittelyt estettiin tai tutkimuksia ei tehty laisinkaan. Kyseessä oli Suomen oikeuslaitoksen, Oikeusryöstömurha. Edellytän että kaikilta henkilöiltä joista olen aikonut syytteen noston törkeästä ihmisoikeusrikoksesta ja yhtiön tuhoamisesta yhteistyönä, että otetaan takavarikkoon 1,0 miljoona € kultakin henkilöltä ja 10 miljoonaa € kultakin yhtiöltä tai laitokselta kuten optiosopimus tahot, jotta varallisuutta ei hävitetä oikeuskäsittelyn aikana. Valtiolta 18 vuoden menetyksistä ja kärsimyksistä korvauksena 330 miljoonaa € edellä mainittujen lisäksi. 
Lista henkilöistä jotka on ollut mukana, keksijä Rainer Partasen ja AB Europositron OY:n törkeässä tuhoamisessa ja oikeusryöstömurhan toteutuksessa. Ihmisoikeus ja perusoikeuksien vastaiset törkeät virkarikokset. Nämä kaikki henkilöt ja tahot alla epäillään yhdessä tuumin osallistuneet mainittuun törkeään tuhoamistoimintaa ja perustuslain ja muiden lakien vastaiseen toimintaan listaan voi vielä myöhemmin tulla jokunen nimi lisää kun saamme ne selville. Liittyen 3.5.2013 poliisille tehtyyn rikostutkintapyyntöön ja lähetetty myös Sisäministeriön Valtioneuvosto Sisäministeri Paula Risikon valvoman tutkinnan toteutukseen 17.1.2018 täydentävää kirjallinen selvitys liitteineen ja kirjattuna postilähetyksenä. Nyt valtakunnan syyttäjä virastolle tutkintaan, parannetulla kirjallisena aineistona ilman liitteitä, ne saa Sisäasiain ministeriöltä tai poliisilta tai ainakin keksijä Rainer Partaselta.. 
Oikeuksien tuomareita ja oikeusneuvoksia, ulosotto vouti ja syyttäjiä. Leena Pettinen PKO.
Kaisa Meriluoto. Markkinaoikeus. RIP.
Irma Telivuo Markkinaoikeus 

Olli Mäkinen
Pertti Virtanen
Jussi Karttunen
Anja Sahla. Leena Karhu. Sampo Jokinen. Hallinto oikeus on rikkonut patenttilakia, sen salaus ehdoton juuri siten kun PRH on kertonut, ilman poikkeusta. 

Maritta Pakarinen HKO. Törkeäpetos asia 
Tapio Vanamo Erkki Koivula Kari Heikkonen Liisa Lehtimäki Taina Tuohino Kari Vesanen Marita Hattari 
HHO. Törkeäpetos asia ” 

HHO korvaus oikeudenkäynti 

” 

HKO korvaus oikeudenkäynti 
” ” 
” 
22 
Antti Vuorenmaa Helsingin kihlakunnan syyttäjä
Esa Aho Tampereen kihlakunnan syyttäjä
Visa Kallio Helsingin kihlakunnan vouti
Jukka Kajava ulosottomies tuhosi toimitilat.
Soile Lallo ja Terttu Kivi Verovirasto ei palauttanut Alv-veroja Virkamiehiä ja johtajia 

Harri Saaristola poliisin tutkinnan johtaja, subjektiivinen tutkinta syyllistäminen.
Mika Purhonen Huoltovarmuuskeskus
Unto Lindén Puolustusvoimien Pääesikunta 

Kaarlo Jännäri Pääjohtaja Rahoitustarkastus
Markku Lounatvuori Rahoitustarkastuksen päälakimies.
Kaiju Kallio ” Apulais Johtaja
Toimistopäällikkö Jarmo Parkkonen, Rahoitustarkastus, Kauppalehden artikkeli 29.11.2001 ei tarvita antiesitettä.
Sari Helminen, Rahoitustarkastus, Salainen Muistio 9 sivua, 28.2.2007. jatkuva painostus salaisella selvityspyynnöllä 29.11.2005 Dnro 59/291/2005 

Yksityishenkilöitä ja yrityksiä.
Pekka Nykänen. Toimittaja Kauppalehti
Tuomo Pietiläinen. Toimittaja Helsingin sanomat
Kai Ilkka Juhani Vuorilehto. Aalto yliopiston dosentti. Pentti Polón. Toimitusjohtaja Zelg Oy
Urpo Salo. Tilintarkastaja Tietotili Audit Oy 

On arveltu että tämän selvittämistä, kun tämä liittynee laajempaan 90- luvulla 6.5-92 Mauno Koiviston konklaavi jossa esitettiin että valtion etu oli huomioitava kaikissa oikeudenkäynneissä ja se tarkoitti että valtion kuuluu voitta kaikki oikeudenkäynnit ja niin on tapahtunut joka oli valtiopetos, linkki valtiopetos
selosteeseen 
https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA siten alkaneeseen kansan oikeusryöstömurhiin jossa taloudellisesti murhattiin ja suurijoukko 65 000 PK yrittäjää vähintään,14 500 ihmisiä teki itsemurhan kun ei kestänyt vääryyttä joka on vähintäänkin valtion aiheuttamat murhat, jossa valtion piti voittaa kaikki oikeudenkäynnit jotka olisi syytä tutkia ja jakaa oikeutta ja korvauksia. Tässäkin keksijän ainoa syytteen nostaja oli valtion syyttäjä Antti Vuorenmaa yksin, kukaan yksityinen ei yhtynyt syytteeseen. 
Helsinki 22.01.2018 
Keksijä Rainer Partanen ja AB Europositron Oy:n puolesta suurimpana osakkeen omistajana. 
23 
Kirje + 16 kpl+1 kpl liitteitä.
1) 2 kpl Optiosopimuksia. Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimien Pääesikunta
2) Vastauspyyntö 30.12.2002. 192/02/M3, kirjattuna kirjeenä vastaus 

27.01.2003, haettuun uhkasakko päätökseen Markkinaoikeudelle. 3) 3 kpl Kauppalehden ja Helsingin sanomien, Yhtiön annit ja keksijää tuhoavat artikkelit, jotka myös käännettiin englanniksi ne löytyvät HS arkistosta. Sekä Talouselämän neutraali artikkeli. Rahoitustarkastuksen lausunto että ei tarvita anti esitettä, on samassa Kauppalehden kuva artikkelissa
4) Subscribtion Agreement. Millennial Technologyn kanssa, merkintäsopimus

myös Suomeksi 16.11.2007.
5) Salainen muistio. 28.2.2007/ Sari Helminen, Rahoitustarkastus ( nykyisin 

Finanssivalvonta).
6) Patentti ja rekisterihallituksen vastaus hallinto oikeudelle kun poliisi pyysi 

patenttihakemuksia .Viite 07194/07/1203, 17.12.2007 jolla voi tilata Hallinto 
oikeuden laittoman päätöksen jossa ilmenee tutkittavat tuomarit. PRH 
lausunto. Dnro PRH 2/05/08
7) Antipäätös 3.12.2001.
8) Valituskirje KKO:lle, markkinaoikeuden uhkasakosta ja sen tuomitsemisesta maksettavaksi, joka sisältää tarkan selostuksen jonka laati VT Juha Linninen, tulkinnasta ja soveltamisesta, 7.8.2003 ja 21.06.2004.
9) Osakeyhtiö laki sivu kopio vuodelta 2001.
10) Ab Europositron Oy:n konttorin tavarat, sisältö kuvina ja tavara luettelolla.
11) Rikollinen Päätös turvaamistoimiasiassa HKO PK07/8112 18.10.2007 12) Hallinto oikeuden päätös 08/0668/2, 28.05.2008 joka rikkoi patenttilain 

absoluuttista salassapitoa 22 §.
13) Lisäys toimitettu sähköpostilla sisäministeri Paula Risikolle 22.1.2018: KO 10.10.14/45230 ja HO:n tuomio päätös nro 147. 2.2.2016 Diaarinumero S 14/3111. Joka virheellinen kuten kaikki muutkin tuomio päätökset lisäksi ei voi laittaa Yhtiössä muiden osakkaiden maksettavaksi yhden osakkaan 

korvausvaatimusta samoilla perusteilla kuin Rainer Partaselle. 14) RATAN salainen selvityspyyntö muista uusmerkintä anneista, 29.11.2005 Dnro 59/291/2005 siihen vastaus. 
Liitetiedot on saatavissa poliisilta tai Sisäministeriöltä sisäministeri Paula Risikko tai vastaava, sekä Keksijä Rainer Partaselta ja pari lisäystä 050- 5909214 
24 
Rainer.partanen@gmail.com 
Uusin lisäyksin:
Helsinki 02.10.2018 kantelu Valtakunnan syyttäjä virasto 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelu ja tutkintapyyntö 19.10.2018 
Päivitettynä ja lisäyksin.
Mikäli löytyy jotain lisä todisteita jatkossa tuomarien ja muiden virkamiesten rikoksista, katson että voimme toimittaa ne myöhemmin täydennyksenä, kuten liitteitä joita mahdollisesti vielä tarvitaan. 

Kantelu Eduskunnan Oikeusasiamiehelle 19.10.2018. Siihen päivitys ja täsmennys.
Helsinki 25.10.2018
Ab Europositron Oy:n puolesta, suurin osakkeenomistaja Rainer Partanen